ท่านต้องการให้ ทต.ทุ่งโฮ้ง พัฒนาด้านใดมากที่สุด
ด้านคมนาคม ( 8 )
29.63%
ด้านสาธารณูปโภค ( 6 )
22.22%
ด้านการส่งเสริมอาชีพ ( 8 )
29.63%
การประชาสัมพันธ์ข้อมูล ( 2 )
7.41%
ด้านการให้บริการอินเตอร์เน็ตตำบล ( 3 )
11.11%