ท่านต้องการให้ ทต.ทุ่งโฮ้ง พัฒนาด้านใดมากที่สุด
ด้านคมนาคม ( 8 )
25.81%
ด้านสาธารณูปโภค ( 8 )
25.81%
ด้านการส่งเสริมอาชีพ ( 10 )
32.26%
การประชาสัมพันธ์ข้อมูล ( 2 )
6.45%
ด้านการให้บริการอินเตอร์เน็ตตำบล ( 3 )
9.68%