หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
เทศบาลตำบล ทุ่งโฮ้ง ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
เทศบาลตำบล
ทุ่งโฮ้ง
 
 
 
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี
ทต.ทุ่งโฮ้ง
0994000462981
   
ติดต่อ
ทต.
054-522-458
 
ยุทธศาสตร์
 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 1
การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
 
แนวทางการพัฒนา
 

พัฒนาอาชีพเพิ่มทักษะฝีมือแรงงาน และส่งเสริมมาตรฐาน ฝีมือแรงงาน

เพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตสินค้า
หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์

ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง

ส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกพืชเศรษฐกิจ

ส่งเสริมและสนับสนุนพัฒนาการท่องเที่ยว
 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 2
การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน แหล่งน้ำ
สาธารณูปโภคและการจัดทำผังเมือง
 
แนวทางการพัฒนา
 

ก่อสร้าง ปรับปรุง ระบบการคมนาคมขนส่ง
อย่างมีประสิทธิภาพและได้มาตรฐาน

พัฒนาและบริหารจัดการน้ำ

พัฒนาระบบน้ำประปาและระบบน้ำบาดาล
ให้มีคุณภาพและเพียงพอ

พัฒนาระบบไฟฟ้าให้ทั่วถึงครอบคลุมทุกพื้นที่

ดำเนินการจัดทำผังเมืองให้เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย

การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานทั่วไป
 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 3
การพัฒนาด้านการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาภัยพิบัติและสาธารณภัย
 
แนวทางการพัฒนา
 

พัฒนาประสิทธิภาพการป้องกัน
ปัญหาอาชญากรรมในชุมชน

พัฒนาระบบป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม
น้ำแล้ง หมอกควัน รวมทั้งภัยพิบัติและสาธารณภัย

เพิ่มศักยภาพของงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย
 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 4
การพัฒนาด้านการป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติด
 
แนวทางการพัฒนา
 

สร้างจิตสำนึก รณรงค์การป้องกัน
และแก้ไขปัญหา ยาเสพติด

ส่งเสริม สนับสนุนการป้องกัน ปราบปราม
บำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติดและพัฒนาอาชีพ
 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 5
การพัฒนาคุณภาพชีวิต
 
แนวทางการพัฒนา
 

ส่งเสริมการจัดการศึกษาและพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาให้มีมาตรฐานและคุณภาพ

สนับสนุนและจัดหาวัสดุอุปกรณ์ ครุภัณฑ์
อาคารสถานที่ สำหรับการศึกษา

จัดให้มีบริการทางการแพทย์และสาธารณสุข
ที่มีคุณภาพมีมาตรฐานอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม

ส่งเสริมการพัฒนาสาธารณสุขมูลฐาน

จัดสวัสดิการและการสงเคราะห์ให้แก่เด็ก
คนชรา ผู้ด้อยโอกาส และผู้ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้

พัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชน กลุ่มสตรีแม่บ้าน
และเยาวชน รวมถึงการสร้างความเข้มแข็งในชุมชน

ส่งเสริมการจัดระเบียบจราจร
ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย
 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 6
การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 
แนวทางการพัฒนา
 

ส่งเสริมให้มีการอนุรักษ์และฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม

ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรให้มีคุณภาพ

จัดให้มีสุสานและฌาปณสถานให้ได้มาตรฐาน
รวมถึงการจัดการขยะมูลฝอยในพื้นที่
 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 7
การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ส่งเสริม
และฟื้นฟูศาสนา ศิลปวัฒนธรรม
จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
 
แนวทางการพัฒนา
 

ส่งเสริมให้ประชาชนยึดมั่น
และปฏิบัติตนตามคำสั่งสอนของศาสนา

ส่งเสริมพัฒนาบุคลากรทางศาสนาให้มีความรู้
ความเข้าใจในหลักธรรมคำสอน
และนำไปเผยแพร่อย่างถูกต้อง เหมาะสม

ส่งเสริมให้ประชาชนอนุรักษ์
และบำรุงรักษาศิลปะ วัฒนธรรม
และประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น

ส่งเสริมให้มีการอนุรักษ์
และสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น

ส่งเสริมให้มีการอนุรักษ์และบำรุงรักษา
ศาสนสถานและโบราณสถาน
 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 8
การพัฒนาด้านการกีฬา
 
แนวทางการพัฒนา
 

ส่งเสริมการกีฬาเพื่อสุขภาพเพื่อมวลชน
และพัฒนาสู่ ความเป็นเลิศทางการกีฬา

จัดสร้างและบำรุงรักษาอาคาร สถานที่
สนามกีฬา วัสดุ อุปกรณ์สำหรับการออกกำลังกายและการกีฬา
 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 9
การพัฒนาตามหลักการบริหาร
จัดการบ้านเมืองที่ดี
 
แนวทางการพัฒนา
 

ส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วนร่วม
ในการพัฒนาท้องถิ่น

พัฒนาและปรับปรุงระบบบริหาร
และระบบบริการให้มี ประสิทธิภาพและประสิทธิผล

พัฒนาบุคลากรท้องถิ่นให้มีความรู้
ความสามารถและ คุณธรรม

พัฒนาอาคารสถานที่ให้เอื้อต่อการปฏิบัติงาน
มีความสะอาดสวยงาม

จัดหาและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้ วัสดุ
อุปกรณ์ให้เพียงพอและทันสมัย
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 054-522-458
สนามกีฬาเทศบาลตำบลทุ่งโฮ้ง
สาธารณูปโภค ในชุมชน
บริการเก็บขยะมูลฝอย
บริการน้ำประปา
เทศบาลตำบลทุ่งโฮ้ง อ.เมืองแพร่ จ.แพร่ 54000 โทรศัพท์ : 054-522-458
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
เทศบาลตำบลทุ่งโฮ้ง
จำนวนผู้เข้าชม 8,023,948 เริ่มนับ 1 ต.ค. 2558 จัดทำโดย : NAXsolution.com
 
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายคุกกี้ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10