หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
เทศบาลตำบล
ทุ่งโฮ้ง
 
 
 
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี
ทต.ทุ่งโฮ้ง
0994000462981
   
ติดต่อ
ทต.
054-522-458
 
ยุทธศาสตร์
 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 1
การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
 
แนวทางการพัฒนา
 

พัฒนาอาชีพเพิ่มทักษะฝีมือแรงงาน และส่งเสริมมาตรฐาน ฝีมือแรงงาน

เพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตสินค้า
หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์

ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง

ส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกพืชเศรษฐกิจ

ส่งเสริมและสนับสนุนพัฒนาการท่องเที่ยว
 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 2
การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน แหล่งน้ำ
สาธารณูปโภคและการจัดทำผังเมือง
 
แนวทางการพัฒนา
 

ก่อสร้าง ปรับปรุง ระบบการคมนาคมขนส่ง
อย่างมีประสิทธิภาพและได้มาตรฐาน

พัฒนาและบริหารจัดการน้ำ

พัฒนาระบบน้ำประปาและระบบน้ำบาดาล
ให้มีคุณภาพและเพียงพอ

พัฒนาระบบไฟฟ้าให้ทั่วถึงครอบคลุมทุกพื้นที่