หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
เทศบาลตำบล
ทุ่งโฮ้ง
 
 
 
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี
ทต.ทุ่งโฮ้ง
0994000462981
   
ติดต่อ
ทต.
054-522-458
 
ยุทธศาสตร์
 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 1
การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
 
แนวทางการพัฒนา
 

พัฒนาอาชีพเพิ่มทักษะฝีมือแรงงาน และส่งเสริมมาตรฐาน ฝีมือแรงงาน

เพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตสินค้า
หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์

ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง

ส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกพืชเศรษฐกิจ

ส่งเสริมและสนับสนุนพัฒนาการท่องเที่ยว
 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 2
การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน แหล่งน้ำ
สาธารณูปโภคและการจัดทำผังเมือง
 
แนวทางการพัฒนา
 

ก่อสร้าง ปรับปรุง ระบบการคมนาคมขนส่ง
อย่างมีประสิทธิภาพและได้มาตรฐาน

พัฒนาและบริหารจัดการน้ำ

พัฒนาระบบน้ำประปาและระบบน้ำบาดาล
ให้มีคุณภาพและเพียงพอ

พัฒนาระบบไฟฟ้าให้ทั่วถึงครอบคลุมทุกพื้นที่

ดำเนินการจัดทำผังเมืองให้เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย

การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานทั่วไป
 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 3
การพัฒนาด้านการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาภัยพิบัติและสาธารณภัย
 
แนวทางการพัฒนา
 

พัฒนาประสิทธิภาพการป้องกัน
ปัญหาอาชญากรรมในชุมชน

พัฒนาระบบป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม
น้ำแล้ง หมอกควัน รวมทั้งภัยพิบัติและสาธารณภัย

เพิ่มศักยภาพของงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย
 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 4
การพัฒนาด้านการป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติด
 
แนวทางการพัฒนา
 

สร้างจิตสำนึก รณรงค์การป้องกัน
และแก้ไขปัญหา ยาเสพติด

ส่งเสริม สนับสนุนการป้องกัน ปราบปราม
บำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติดและพัฒนาอาชีพ
 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 5
การพัฒนาคุณภาพชีวิต
 
แนวทางการพัฒนา
 

ส่งเสริมการจัดการศึกษาและพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาให้มีมาตรฐานและคุณภาพ

สนับสนุนและจัดหาวัสดุอุปกรณ์ ครุภัณฑ์
อาคารสถานที่ สำหรับการศึกษา

จัดให้มีบริการทางการแพทย์และสาธารณสุข
ที่มีคุณภาพมีมาตรฐานอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม

ส่งเสริมการพัฒนาสาธารณสุขมูลฐาน

จัดสวัสดิการและการสงเคราะห์ให้แก่เด็ก
คนชรา ผู้ด้อยโอกาส และผู้ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้

พัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชน กลุ่มสตรีแม่บ้าน
และเยาวชน รวมถึงการสร้างความเข้มแข็งในชุมชน

ส่งเสริมการจัดระเบียบจราจร
ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย
 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 6
การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 
แนวทางการพัฒนา
 

ส่งเสริมให้มีการอนุรักษ์และฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม

ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรให้มีคุณภาพ

จัดให้มีสุสานและฌาปณสถานให้ได้มาตรฐาน
รวมถึงการจัดการขยะมูลฝอยในพื้นที่
 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 7
การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ส่งเสริม
และฟื้นฟูศาสนา ศิลปวัฒนธรรม
จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
 
แนวทางการพัฒนา
 

ส่งเสริมให้ประชาชนยึดมั่น
และปฏิบัติตนตามคำสั่งสอนของศาสนา

ส่งเสริมพัฒนาบุคลากรทางศาสนาให้มีความรู้
ความเข้าใจในหลักธรรมคำสอน
และนำไปเผยแพร่อย่างถูกต้อง เหมาะสม

ส่งเสริมให้ประชาชนอนุรักษ์
และบำรุงรักษาศิลปะ วัฒนธรรม
และประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น

ส่งเสริมให้มีการอนุรักษ์
และสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น

ส่งเสริมให้มีการอนุรักษ์และบำรุงรักษา
ศาสนสถานและโบราณสถาน
 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 8
การพัฒนาด้านการกีฬา
 
แนวทางการพัฒนา
 

ส่งเสริมการกีฬาเพื่อสุขภาพเพื่อมวลชน
และพัฒนาสู่ ความเป็นเลิศทางการกีฬา

จัดสร้างและบำรุงรักษาอาคาร สถานที่
สนามกีฬา วัสดุ อุปกรณ์สำหรับการออกกำลังกายและการกีฬา
 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 9
การพัฒนาตามหลักการบริหาร
จัดการบ้านเมืองที่ดี
 
แนวทางการพัฒนา
 

ส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วนร่วม
ในการพัฒนาท้องถิ่น

พัฒนาและปรับปรุงระบบบริหาร
และระบบบริการให้มี ประสิทธิภาพและประสิทธิผล

พัฒนาบุคลากรท้องถิ่นให้มีความรู้
ความสามารถและ คุณธรรม

พัฒนาอาคารสถานที่ให้เอื้อต่อการปฏิบัติงาน
มีความสะอาดสวยงาม

จัดหาและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้ วัสดุ
อุปกรณ์ให้เพียงพอและทันสมัย
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 054-522-458
สนามกีฬาเทศบาลตำบลทุ่งโฮ้ง
สาธารณูปโภค ในชุมชน
บริการเก็บขยะมูลฝอย
บริการน้ำประปา
เทศบาลตำบลทุ่งโฮ้ง อ.เมืองแพร่ จ.แพร่ 54000 โทรศัพท์ : 054-522-458
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
เทศบาลตำบลทุ่งโฮ้ง
จำนวนผู้เข้าชม 5,246,011 เริ่มนับ 1 ต.ค. 2558 จัดทำโดย : NAXsolution.com
 
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล |
นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10