หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
เทศบาลตำบล
ทุ่งโฮ้ง
 
 
 
 
 
 
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี
ทต.ทุ่งโฮ้ง
0994000462981
   
ติดต่อ
ทต.
054-522-458
 
สภาพสังคม
 
สภาพสังคม
 
สภาพสังคมเป็นชนบท มีชีวิตความเป็นอยู่ที่เรียบง่าย สถาบันครอบครัวอยู่รวมกันเป็นครอบครัวใหญ่
และให้ความสำคัญกับการปกครองระบอบประชาธิปไตย
ประชาชนส่วนใหญ่ยึดมั่นในขนบธรรมเนียม ประเพณีและวัฒนธรรมของภาคเหนือ
 
สถาบันและองค์กรทางศาสนา
 
ประชาชนส่วนใหญ่ในเขตเทศบาลตำบลทุ่งโฮ้ง นับถือศาสนาพุทธ โดยมีศาสนสถานที่สำคัญ ดังนี้
วัด จำนวน 2 แห่ง ได้แก่

วัดทุ่งโห้งใต้ ตั้งอยู่ หมู่ที่ 5

วัดทุ่งโห้งเหนือ ตั้งอยู่ หมู่ที่ 5
สำนักสงฆ์ จำนวน 1 แห่ง ได้แก่

สำนักสงฆ์ดอยปัง ตั้งอยู่ หมู่ที่ 4
 
การศึกษาในตำบล
 
สถานศึกษา ในเขตเทศบาลตำบลทุ่งโฮ้ง มีดังนี้

โรงเรียนบ้านทุ่งโฮ้งเหนือ (อภิวังวิทยาลัย) ตั้งอยู่ หมู่ที่ 6 ตำบลทุ่งโฮ้ง เป็นโรงเรียนระดับ มัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาระดับประถมศึกษาแพร่ เขต 1

โรงเรียนอนุบาลภรณ์กมล ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 5 เป็นโรงเรียนในระดับอนุบาลของเอกชน