หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
เทศบาลตำบล
ทุ่งโฮ้ง
 
 
 
 
 
 
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี
ทต.ทุ่งโฮ้ง
0994000462981
   
ติดต่อ
ทต.
054-522-458
 
โครงสร้างองค์กร
 
โครงสร้างเทศบาลตำบลทุ่งโฮ้ง
 
นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งโฮ้ง
 
รองนายก ทต.
 
รองนายก ทต.
 
ที่ปรึกษานายก
 
เลขานุการนายก
ประธานสภาเทศบาลตำบลทุ่งโฮ้ง
 
รองประธานสภา ทต.
 
เลขานุการสภา ทต.
 
สมาชิกสภา ทต.
 
โครงสร้างส่วนราชการ
 
ปลัด ทต.
 
 
หน่วยตรวจสอบภายใน
 
สำนักปลัด
 
กองคลัง
 
กองช่าง
 
- ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
- ฝ่ายส่งเสริมสวัสดิการและสังคม
- งานธุรการ
- งานการเจ้าหน้าที่
- งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
- งานบริการและเผยแพร่วิชาการ
- งานส่งเสริมการท่องเที่ยว /งานประชาสัมพันธ์
- งานทะเบียนราษฎร
- งานนิติการ
- งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
- ฯลฯ
   
   
 
 
 
ฝ่ายบริหารงานคลัง
- งานพัสดุและทรัพย์สิน
- งานการเงินและบัญชี
- งานระเบียบการคลัง
- งานสถิติการคลัง
ฝ่ายแผนที่ภาษี และทะเบียนทรัพย์สิน
- งานพัฒนารายได้
- งานผลประโยชน์ และกิจการพาณิชย์
- งานบริการข้อมูลภาษี และทะเบียนทรัพย์สิน
   
   
   
   
   
   
 
ฝ่ายการโยธา
- งานสาธารณูปโภค
- งานจัดสถานที่ และการไฟฟ้าสาธารณะ
- งานสวนสาธารณะ
ฝ่ายช่างสุขาภิบาล
- งานกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย
- งานควบคุม ตรวจสอบ และบำบัดน้ำเสีย
- งานกิจการประปา