หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
เทศบาลตำบล ทุ่งโฮ้ง ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
เทศบาลตำบล
ทุ่งโฮ้ง
 
 
 
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี
ทต.ทุ่งโฮ้ง
0994000462981
   
ติดต่อ
ทต.
054-522-458
 
บทบาทหน้าที่
 
 
  บทบาทหน้าที่
  สำนักปลัด
   
มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานราชการทั่วไปของเทศบาลและงานราชการที่ไม่ได้กำหนด
เป็นหน้าที่ของสำนักกอง หรือส่วนราชการใด ในเทศบาลโดยเฉพาะ กำกับและเร่งรัด
การปฏิบัติราชการของส่วนราชการในเทศบาล ให้เป็นไปตามนโยบายแนวทาง
และแผนการปฏิบัติราชการของเทศบาล สำนักปลัดเทศบาลเป็นผู้ควบคุมดูแลงาน ดังนี้
 
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
 
ฝ่ายส่งเสริมสวัสดิการและสังคม
 
งานธุรการ
 
งานการเจ้าหน้าที่
 
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
 
งานบริการและเผยแพร่วิชาการ
 
งานส่งเสริมการท่องเที่ยว/งานประชาสัมพันธ์
 
งานทะเบียนราษฎร
 
งานนิติการ
 
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 
ฯลฯ
 
 
  บทบาทหน้าที่
  กองคลัง
   
มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานการจ่าย การรับ การนำส่งเงิน การเก็บรักษาเงิน
และเอกสารทางการเงิน การตรวจสอบใบสำคัญ ฎีกา งานเกี่ยวกับเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน
เงินบำเหน็จ บำนาญ เงินอื่นๆ งานเกี่ยวกับการจัดทำงบประมาณ งบฐานะทางการเงิน
การควบคุมการเบิกจ่าย งานทำงบเงินรับ - จ่ายทดลองประจำเดือน งานเกี่ยวกับการพัสดุของเทศบาล
และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย กองคลังควบคุมและดูแลงาน ดังนี้
ฝ่ายบริหารงานคลัง
 
งานพัสดุและทรัพย์สิน
 
งานการเงินและบัญชี
 
งานระเบียบการคลัง
 
งานสถิติการคลัง
ฝ่ายแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
 
งานพัฒนารายได้
 
งานผลประโยชน์และกิจการพาณิชย์
 
งานบริการข้อมูลภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
 
 
  บทบาทหน้าที่
  กองช่าง
   
มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการสำรวจ ออกแบบการจัดทำข้อมูลทางด้านวิศวกรรม
การจัดเก็บและทดสอบคุณภาพวัสดุ งานออกแบบและเขียนแบบ การตรวจสอบการก่อสร้าง
งานการควบคุมอาคารตามระเบียบกฎหมาย งานแผนการปฏิบัติงานการก่อสร้างและซ่อมบำรุง
การซ่อมบำรุงควบคุมการก่อสร้าง ซ่อมบำรุง งานแผนงานด้านวิศวกรรมเครื่องจักรกล
และยานพาหนะ งานเกี่ยวกับแผนงาน ควบคุมเก็บรักษา การเบิกจ่ายวัสดุ อุปกรณ์ อะไหล่
น้ำมันเชื้อเพลิง และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และที่ได้รับมอบหมาย และควบคุมดูแลงาน ดังนี้
ฝ่ายการโยธา
 
งานสาธารณูปโภค
 
งานจัดสถานที่และการไฟฟ้าสาธารณะ
 
งานสวนสาธารณะ
ฝ่ายช่างสุขาภิบาล
 
งานกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย
 
งานควบคุม ตรวจสอบ และบำบัดน้ำเสีย
 
งานกิจการประปา
ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
 
งานวิศวกรรม
 
งานผังเมือง
 
งานแผนงานและโครงการ
งานธุรการ
 
 
  บทบาทหน้าที่
  กองสาธารณะสุขฯ
   
มีหน้าที่เกี่ยวกับสาธารณสุขชุมชนส่งเสริมสุขภาพและอนามัยป้องกันโรคติดต่อ
งานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมและงานอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการให้บริการด้านสาธารณสุข งานสัตวแพทย์
งานด้านการรักษาพยาบาลเบื้องต้นเกี่ยวกับศูนย์บริการสาธารณสุขและงานทันตสาธารณสุข
และควบคุมดูแลงาน ดังนี้
ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข
 
งานศูนย์บริการสาธารณสุข
 
งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม
 
งานวางแผนสาธารณสุข
 
งานรักษาความสะอาด
ฝ่ายบริการสาธารณสุข
 
งานเผยแพร่และฝึกอบรม
 
งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ
 
งานสัตวแพทย์
ฝ่ายธุรการ
 
งานธุรการ
 
งานการเงินและบัญชี
 
 
  บทบาทหน้าที่
  กองการศึกษาฯ
   
มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารการศึกษาและพัฒนาการศึกษา
ทั้งการศึกษาในระบบการศึกษา การศึกษานอกระบบการศึกษาและการศึกษาตามอัธยาศัย
เช่น การจัดการศึกษาปฐมวัย อนุบาลศึกษา ประถมศึกษา มัธยมศึกษา โดยให้มีงานธุรการ
งานการเจ้าหน้าที่ งานบริหารวิชาการ งานโรงเรียน งานศึกษานิเทศก์ งานกิจการนักเรียน
งานการศึกษาปฐมวัย งานขยายโอกาสทางการศึกษา งานฝึกและส่งเสริมอาชีพ งานห้องสมุดพิพิธภัณฑ์ และเครือข่ายทางการศึกษา งานกิจการศาสนา งานส่งเสริมประเพณีศิลปวัฒนธรรม
งานกีฬา และนันทนาการ งานกิจกรรมเด็กเยาวชน และการศึกษานอกโรงเรียนและงานอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย
 
 
  บทบาทหน้าที่
  สถานธนานุบาล
   
สถานธนานุบาล มีหน้าที่เกี่ยวกับการรับจำนำ ไถ่ถอน จำหน่ายทรัพย์หลุด
และการเบิกจ่ายเงินต่างๆ ของสถานธนานุบาล การจัดทำงบประมาณ
และงานที่ได้รับมอบหมาย

เก็บรักษาเงินทุนหมุนเวียนในการรับจำนำ

จัดหาและอนุมัติกู้เงิน ยืมเงินจากแหล่งเงินทุนต่างๆ

เบิกจ่ายเงินเดือน และค่าใช้จ่ายต่างๆ ของสถานธนานุบาล

จัดทำสัญญาจ้าง และสัญญาค้ำประกัน

สอบคัดเลือกพนักงานสถานธนานุบาล

พิจารณาอนุมัติการลา และหยุดพักผ่อนประจำปี

พิจารณาความดีความชอบและพิจารณาโทษแก่พนักงาน

ควบคุมและตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงาน
 
 
  บทบาทหน้าที่
  หน่วยตรวจสอบภายใน
   
หน่วยงานตรวจสอบภายในมีภาระหน้าที่ งานตรวจบัญชี ทะเบียน เอกสาร การเบิกจ่ายเงิน การรับเงินทุกประเภท ภาษีทั้งภายนอกภายใน การเก็บรักษาหลักฐาน การเงินบัญชี
การจัดเก็บ รายได้ พัสดุทรัพย์สินของเทศบาลและการทำประโยชน์
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 054-522-458
สนามกีฬาเทศบาลตำบลทุ่งโฮ้ง
สาธารณูปโภค ในชุมชน
บริการเก็บขยะมูลฝอย
บริการน้ำประปา
เทศบาลตำบลทุ่งโฮ้ง อ.เมืองแพร่ จ.แพร่ 54000 โทรศัพท์ : 054-522-458
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
เทศบาลตำบลทุ่งโฮ้ง
จำนวนผู้เข้าชม 8,633,674 เริ่มนับ 1 ต.ค. 2558 จัดทำโดย : NAXsolution.com
 
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายคุกกี้ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10