หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
เทศบาลตำบล
ทุ่งโฮ้ง
 
 
 
 
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี
ทต.ทุ่งโฮ้ง
0994000462981
   
ติดต่อ
ทต.
054-522-458
 
บทบาทหน้าที่
 
 
  บทบาทหน้าที่
  สำนักปลัด
   
มีหน้าที่เกี่ยวกับสาธารณสุขชุมชนส่งเสริมสุขภาพและอนามัยป้องกันโรคติดต่อ
งานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมและงานอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการให้บริการด้านสาธารณสุข งานสัตวแพทย์
งานด้านการรักษาพยาบาลเบื้องต้นเกี่ยวกับศูนย์บริการสาธารณสุขและ งานทันตสาธารณสุข
และควบคุมดูแลงาน ดังนี้
ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข
 
งานศูนย์บริการสาธารณสุข
 
งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม
 
งานวางแผนสาธารณสุข
 
งานรักษาความสะอาด
ฝ่ายบริการสาธารณสุข
 
งานเผยแพร่และฝึกอบรม
 
งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ
 
งานสัตวแพทย์
ฝ่ายธุรการ
 
งานธุรการ
 
งานการเงินและบัญชี
 
 
  บทบาทหน้าที่
  กองคลัง
   
มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานการจ่าย การรับ การนำส่งเงิน การเก็บรักษาเงิน
และเอกสารทางการเงิน การตรวจสอบใบสำคัญ ฎีกา งานเกี่ยวกับเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน
เงินบำเหน็จ บำนาญ เงินอื่นๆ งานเกี่ยวกับการจัดทำงบประมาณ งบฐานะทางการเงิน
การควบคุมการเบิกจ่าย งานทำงบเงินรับ - จ่ายทดลองประจำเดือน งานเกี่ยวกับการพัสดุของเทศบาล
และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย กองคลังควบคุมและดูแลงาน ดังนี้
ฝ่ายบริหารงานคลัง
 
งานพัสดุและทรัพย์สิน