ข้อมูลผู้เข้าชมเว็บไซต์
เทศบาลตำบล ทุ่งโฮ้ง
 
  ตั้งแต่ 1 ม.ค. 2561 ถึง 28 ก.พ. 2563  
 
 
ปี พ.ศ. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. รวม
2563104,65889,988----------194,646
256272,08993,55545,12753,350117,665134,301101,79893,72189,80280,58057,01164,8191,003,818
256149,38139,25863,18560,67078,28479,84763,34269,13390,37067,32748,17532,695741,667
ยอดยกมาตั้งแต่ 1 ต.ค. 2558 ถึง 31 ธ.ค. 2560   1,002,676
รวมผู้เข้าชมทั้งหมด   2,942,807
เว็บไซต์เริ่มเปิดให้บริการเมื่อวันที่ 1 ต.ค. 2558
 
    1ปี     2ปี     3ปี     4ปี     5ปี     6ปี     7ปี     8ปี