Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
 
  ท่านต้องการให้ ทต.ทุ่งโฮ้ง พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  ด้านคมนาคม
  ด้านสาธารณูปโภค
  ด้านการส่งเสริมอาชีพ
  การประชาสัมพันธ์ข้อมูล
  ด้านการให้บริการอินเตอร์เน็ตตำบล
 
 
 
ก่อสร้างโครงหลังคาคลุมเครื่องออกกำลังกายสนามกีฬาเทศบาลตำบลทุ่งโฮ้ง แบบโครงเหล็ก [ 15 ส.ค. 2561 ]   อ่าน 11 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือน กรกฎาคม 2561 [ 10 ส.ค. 2561 ]   อ่าน 10 
ก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กด้านข้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลทุ่งโฮ้ง ม. [ 8 ส.ค. 2561 ]   อ่าน 11 
ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ถนนเทศบาล 18 จากบ้าน น.ส.จันทร์ เสนาธรรม ถึงบ้านนางประคอ [ 7 ส.ค. 2561 ]   อ่าน 9 
ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.จากบ้านนางพรพรรณ ไร่นากิจ ถึงรางระบายน้ำเดิมบ้านนางเตย ส [ 7 ส.ค. 2561 ]   อ่าน 9 
ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ถนนเทศบาล 8 หน้าบ้านนายอำนวย พลแหลม หมู่ที่ 6 ต.ทุ่งโฮ้ง [ 7 ส.ค. 2561 ]   อ่าน 7 
สรุปรายงานการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินไม่เกิน 5,000 บาท ประจำเดือนกรกฎาคม 2561 โ [ 7 ส.ค. 2561 ]   อ่าน 6 
โครงการปรับปรุงไหล่ทางถนนเทศบาล 10 หมู่ที่ 6 ต.ทุ่งโฮ้ง [ 25 ก.ค. 2561 ]   อ่าน 22 
รายงานผลการพิจารณาผลการประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)โครงการก่อสร้างถนน ค [ 25 ก.ค. 2561 ]   อ่าน 15 
ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.จากบ้านนางเรียน นุ่มศรีวัง ถึงที่นานางไสว เจตนานุเคราะห์ [ 20 ก.ค. 2561 ]   อ่าน 21 
ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.จากบ้านนายศรีไวย ยุทธแสน ถึงบ้านนางจันทร์ มีมล หมู่ที่ 4 [ 20 ก.ค. 2561 ]   อ่าน 14 
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น พร.ถ.05-0004 ถนนเทศบาล 4 [ 11 ก.ค. 2561 ]   อ่าน 20 
รายงานผลการพิจาณณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการปรับปรุงถนนด้ [ 10 ก.ค. 2561 ]   อ่าน 18 
สรุปรายการการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินไม่เกิน 5,000 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำ [ 3 ก.ค. 2561 ]   อ่าน 27 
สรุปรายการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินไม่เกิน 5,000 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำเดื [ 3 ก.ค. 2561 ]   อ่าน 32 
 
 
อบต.น้ำเลา [ 17 ส.ค. 2561 ]    อ่าน 0 
อบต.แม่คำมี จ้างทำป้ายโครงการอบรมส่งเสริมอาชีพให้แก่กลุ่มสตรีตำบลแม่คำมี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 ส.ค. 2561 ]    อ่าน 3 
อบต.วังหลวง ประกาศ ประชาสัมพันธ์เรื่องตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงาน [ 17 ส.ค. 2561 ]    อ่าน 1 
อบต.วังหลวง ประกาศ ประชาสัมพันธ์เรื่องแบบสรุปค่างานก่อสร้างโครงการก่อสร้างจุดสูบน้ำองค์การบร [ 17 ส.ค. 2561 ]    อ่าน 1 
อบต.วังหลวง ประกาศ ประชาสัมพันธ์เรื่องขอบเขตของงานโครงการก่อสร้างจุดสูบน้ำองค์การบริหารส่วนต [ 17 ส.ค. 2561 ]    อ่าน 1 
ทต.ช่อแฮ ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซ่อมแซมรถกระเช้าไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 ส.ค. 2561 ]    อ่าน 2 
อบต.วังหลวง ประกาศ ประชาสัมพันธ์เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ไวนิลโค [ 17 ส.ค. 2561 ]    อ่าน 1 
ทต.ห้วยหม้าย โครงการ อบรมผู้ประกอบการร้านอาหารและแผงลอย ประจำปี 2561 [ 17 ส.ค. 2561 ]    อ่าน 1 
อบต.ทุ่งแค้ว ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.แบบมีฝาปิด คสล.จากบ้านนายปั้ [ 17 ส.ค. 2561 ]    อ่าน 20 
ทต.แม่ปาน การประชาสัมพันธ์การจัดทำรายงานผลปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 [ 17 ส.ค. 2561 ]    อ่าน 0 
ทต.แม่ปาน คำส่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้ปิดประกาศหรือปลดประกาศ อำเภอลอง จังหวัดแพร่ [ 17 ส.ค. 2561 ]    อ่าน 0 
ทต.แม่ปาน แบบรายงานผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 [ 17 ส.ค. 2561 ]    อ่าน 0 
ทต.แม่ปาน การประชาสัมพันธ์การจัดทำรายงานผลปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2 [ 17 ส.ค. 2561 ]    อ่าน 0 
ทต.แม่ปาน สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 [ 17 ส.ค. 2561 ]    อ่าน 0 
อบต.แม่คำมี องค์การบริหารส่วนตำบลแม่คำมีเข้าร่วมโครงการการฝึกอบรมเตรียมความพร้อม/ซักซ้อมแผนป [ 17 ส.ค. 2561 ]    อ่าน 3 
ผลิตภัณฑ์หม้อห้อมย้อมสีธรรมชาติ
แผนที่เทศบาลตำบลทุ่งโฮ้ง
 
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 งบเงินอุดหนุน อุดหนุนทั่วไปเพื่อสนับสนุนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่น) กศ. มท 0816.2/ว2521 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3]  [ 16 ส.ค. 2561 ]
ซักซ้อมแนวทางการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.7/ว2540 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 16 ส.ค. 2561 ]
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างและพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน (Competency) ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กศ. มท 0816.3/ว2537  [ 16 ส.ค. 2561 ]
ปิดเทอมสร้างสรรค์ (ไทยแลนด์ ซุปเปอร์ แคมป์) กศ. มท 0816.3/ว2499  [ 16 ส.ค. 2561 ]
การจัดตั้ง (ศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยแบบครบวงจร) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กพส. มท 0810.5/ว4593  [ 16 ส.ค. 2561 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 4 (ประจำเดือนสิงหาคม 2561) สน.คท. มท 0808.5/ว2531 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 16 ส.ค. 2561 ]
ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กำหนดรายชื่อคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการที่มีสิทธิได้รับเบี้ยประชุมเป็นรายเดือน และอัตราเบี้ยประชุมเป็นรายเดือนและเป็นรายครั้งสำหรับกรรมการ อนุกรรมการ เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ (ฉบับที่ 10) พ.ศ.2561 กค. มท 0803.3/ว2520  [ 16 ส.ค. 2561 ]
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว2535  [ 16 ส.ค. 2561 ]
การเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว2519  [ 16 ส.ค. 2561 ]
แนวทางการเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ศปท.สถ. มท 0817.2/ว2504  [ 16 ส.ค. 2561 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนเป็นค่าสวัสดิการสำหรับหัวหน้าศูนย์และผู้ดูแลเด็กในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม-กันยายน 2561) เพิ่มเติม สน.คท. มท 0808.2/11077-11080 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 16 ส.ค. 2561 ]
เชิญประชุมชี้แจงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ศปท.สถ. มท 0817.2/ว2505  [ 15 ส.ค. 2561 ]
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน สน.คท. มท 0808.2/ว2502  [ 15 ส.ค. 2561 ]
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างและพัฒนาเครือข่ายการจัดทำแผนและงบประมาณทางการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาในสังกัด ระดับประเทศ กศ. มท 0816.2/ว2498 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 15 ส.ค. 2561 ]
การดำเนินการรับสมัครผู้บริหารสถานศึกษาเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ณ ประเทศญี่ปุ่น ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว2503  [ 15 ส.ค. 2561 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก รายการเงินเดือน ค่าตอบแทน เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวและสวัสดิการสำหรับข้าราชการครูผู้ดูแลเด็ก พนักงานผู้ดูแลเด็ก ไตรมาสที่ 4 ฯ สน.คท. มท 0808.2/10924-10999 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 15 ส.ค. 2561 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ) เพิ่มเติม สน.คท. มท 0808.2/10922,10923 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 15 ส.ค. 2561 ]
แจ้งรายชื่อบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมโครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพครูสู่การบูรณาการเรียนรู้ตามแนวทางของประเทศฟินแลนด์ ในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 2 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว2501 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 15 ส.ค. 2561 ]
หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำรายงานการเงินประจำปี สน.คท. มท 0808.4/ว2479  [ 15 ส.ค. 2561 ]
ขอนำส่งหนังสือแผนการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย (พ.ศ.2561-2573) กพส. มท 0810.5/ว2476  [ 14 ส.ค. 2561 ]
กำหนดการส่งผลงานทางวิชาการของข้าราชการครู พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น เพื่อเลื่อนวิทยฐานะให้สูงขึ้นระดับชำนาญการพิเศษหรือเชี่ยวชาญ รอบเดือนเมษายน 2561 สน.บถ. มท 0809.4/ว34 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 14 ส.ค. 2561 ]
ขอเชิญประชุมผ่าน Web Conference ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.2/ว2463  [ 10 ส.ค. 2561 ]
สรุปผลการประชุม ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ครั้งที่ 7/2561 เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2561 สน.บถ. มท 0809.2/ว138  [ 10 ส.ค. 2561 ]
การประชุม โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในเขตเทศบาลนครและเทศบาลเมือง โดยกระบวนการกองทุนแม่ของแผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว2454 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 10 ส.ค. 2561 ]
ขอความร่วมมือสนับสนุนดำเนินมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกสับปะรด ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว4452 [แบบสำรวจ]  [ 10 ส.ค. 2561 ]
 
 
 
 
 
พร0023.5/ว3132 หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำรายงานการเงินประจำปี [ 16 ส.ค. 2561 ]     
1-การกำหนดแบบบัญชีกลาง ทะเบียน และรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 16 ส.ค. 2561 ]     
พร0023.5/ว3128 2-การกำหนดแบบบัญชีกลาง ทะเบียน และรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 16 ส.ค. 2561 ]     
พร0023.4/ว318 เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ 2540 [ 16 ส.ค. 2561 ]     
พร0023.3/ว3154 อบรมผู้บริหารตลาดประชารัฐ [ 16 ส.ค. 2561 ]     
พร0023.3/ว317 การเผยแพร่ กิจกรมทางกาย เพื่อเป็นประโยชน์แก่ประชาชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 16 ส.ค. 2561 ]     
พร0023.3/ว316 โครงการ ร่วมลงขัน ชวนกันไปทำนา ประจำปี 2561 [ 16 ส.ค. 2561 ]     
พร0023.3/ว315 สมาคมทันตาภิบาลแห่งประเทศไทย จะจัดประชุมวิชาการสมาคมทันตาภิบาลแห่งประเทศไทย ครัังที่ 10 [ 16 ส.ค. 2561 ]     
พร0023.3/ว314 รับฟังการบรรยายสรุปผลการประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อผลการวิเคราะห์เบื้องต้น [ 16 ส.ค. 2561 ]     
พร0023.5/ว313 มูลนิธิวัจัยและพัฒนาการเงินการคลัง จะจัดโครงการอบรมสัมมนาหลักสูตรเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานด้านการเงินการคลังภาครัฐ ปี 256 [ 15 ส.ค. 2561 ]     
พร0023.3/ว3117 การป้องกันแก้ไขปัญหาและช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยของอปท. [ 15 ส.ค. 2561 ]     
พร0023.3/ว3076 การจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการและการจัดมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับประเทศ ครั้งที่ 10 ประจำปี 2561 [ 9 ส.ค. 2561 ]   
พร0023.5/ว3102 การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่นพ.ศ.2534 [ 14 ส.ค. 2561 ]     
พร0023.5/ว3101 การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่อปท. พ.ศ.2542งวดที่7/2561 [ 14 ส.ค. 2561 ]     
พร0023.5/ว312 การจัดเก็บและนำส่งรายได้อปท.ประจำเดือน กรกฎาคม 61 [ 14 ส.ค. 2561 ]     
พร0023.3/ว11207 การดำเนินงานหอกระจายข่าวหมู่บ้าน/ชุมชน [ 9 ส.ค. 2561 ]   
พร0023.2/ว3087 การกำหนดตำแหน่งระดับประธานกรรมการสอบสวนมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัยและการดำเนินการทางวินัยพ.ศ.2558ข้อ 49วรรคห [ 10 ส.ค. 2561 ]   
พร0023.3/ว310 ขอความร่วมมือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นประชาสัมพันธ์หลักสูตรระดับป.โทระยะเวลา1ปีและหลักสูตรระดับป.โท 2ปีฯ [ 10 ส.ค. 2561 ]   
พร0023.3/ว3091 การจัดทำหนังสือศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนรายงานประชาชน ประจำปี 2561 [ 10 ส.ค. 2561 ]   
พร0023.3/ว3090 การนำเข้าข้อมูลระบบดูแลและติดตามการใช้สารเสพติดในสถานศึกษาCATASปีการศึกษา 2561 [ 10 ส.ค. 2561 ]   
 
เรียน ป.โท (10 ม.ค. 2561)    อ่าน 161  ตอบ 0  
ประชาสัมพันธ์เปิดติวเตรียมตัวสอบภาค ก. ท้องถิ่น ปี 2560!! (5 ส.ค. 2560)    อ่าน 164  ตอบ 0  
 
ก่อสร้างโครงหลังคาคลุมเครื่องออกกำลังกายสนามกีฬาเทศบาลตำบลทุ่งโฮ้ง แบบโครงเหล็ก [ 15 ส.ค. 2561 ]   อ่าน 11 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือน กรกฎาคม 2561 [ 10 ส.ค. 2561 ]   อ่าน 10 
ก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กด้านข้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลทุ่งโฮ้ง ม. [ 8 ส.ค. 2561 ]   อ่าน 11 
ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ถนนเทศบาล 18 จากบ้าน น.ส.จันทร์ เสนาธรรม ถึงบ้านนางประคอ [ 7 ส.ค. 2561 ]   อ่าน 9 
ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.จากบ้านนางพรพรรณ ไร่นากิจ ถึงรางระบายน้ำเดิมบ้านนางเตย ส [ 7 ส.ค. 2561 ]   อ่าน 9 
ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ถนนเทศบาล 8 หน้าบ้านนายอำนวย พลแหลม หมู่ที่ 6 ต.ทุ่งโฮ้ง [ 7 ส.ค. 2561 ]   อ่าน 7 
สรุปรายงานการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินไม่เกิน 5,000 บาท ประจำเดือนกรกฎาคม 2561 โ [ 7 ส.ค. 2561 ]   อ่าน 6 
โครงการปรับปรุงไหล่ทางถนนเทศบาล 10 หมู่ที่ 6 ต.ทุ่งโฮ้ง [ 25 ก.ค. 2561 ]   อ่าน 22 
รายงานผลการพิจารณาผลการประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)โครงการก่อสร้างถนน ค [ 25 ก.ค. 2561 ]   อ่าน 15 
ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.จากบ้านนางเรียน นุ่มศรีวัง ถึงที่นานางไสว เจตนานุเคราะห์ [ 20 ก.ค. 2561 ]   อ่าน 21 
ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.จากบ้านนายศรีไวย ยุทธแสน ถึงบ้านนางจันทร์ มีมล หมู่ที่ 4 [ 20 ก.ค. 2561 ]   อ่าน 14 
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น พร.ถ.05-0004 ถนนเทศบาล 4 [ 11 ก.ค. 2561 ]   อ่าน 20 
รายงานผลการพิจาณณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการปรับปรุงถนนด้ [ 10 ก.ค. 2561 ]   อ่าน 18 
สรุปรายการการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินไม่เกิน 5,000 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำ [ 3 ก.ค. 2561 ]   อ่าน 27 
สรุปรายการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินไม่เกิน 5,000 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำเดื [ 3 ก.ค. 2561 ]   อ่าน 32 
 
 


จ้างโครงการปรับปรุงระบบถนนและรั้วโรงเรียนอนุบาลเทศ [ 16 ส.ค. 2561 ]จ้างก่อสร้างโครงหลังคาคลุมเครื่องออกกำลังกายสนามกี [ 14 ส.ค. 2561 ]จ้างก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กด้านข้างอาคารศูนย์ [ 6 ส.ค. 2561 ]

 
 
 
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 1 ต.ค. 2558

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player