Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
 
  ท่านต้องการให้ ทต.ทุ่งโฮ้ง พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  ด้านคมนาคม
  ด้านสาธารณูปโภค
  ด้านการส่งเสริมอาชีพ
  การประชาสัมพันธ์ข้อมูล
  ด้านการให้บริการอินเตอร์เน็ตตำบล
 
 
 
ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.บ้านนางมิ่ง รอดสี ถึงรางระบายน้ำเดิมบ้านนายขำ สาลีพันธ์ [ 17 ต.ค. 2561 ]   อ่าน 6 
โครงการสร้างวัฒนธรรมองค์กร \"งานได้ผล คนมีความสุข\" [ 26 ก.ย. 2561 ]   อ่าน 8 
การซักซ้อมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 27มิย.61 [ 26 ก.ย. 2561 ]   อ่าน 3 
ประเมินประสิทธิภาพของ อปท. (LPA) จังหวัดแพร่ ประจำปี 2561 [ 26 ก.ย. 2561 ]   อ่าน 5 
การเลือกตั้งประธานชุมชนหมู่ที่ 7 [ 26 ก.ย. 2561 ]   อ่าน 9 
การเลือกตั้งประธานชุมชนหมู่ที่ 2 [ 26 ก.ย. 2561 ]   อ่าน 5 
รายงานผลการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการปรับภูมิทัศน์ [ 21 ก.ย. 2561 ]   อ่าน 10 
โครงการจ้างเหมาปรับปรุงสนามวู้ดบอลเทศบาลตำบลทุ่งโฮ้ง ในสนามกีฬาเทศบาลตำบลทุ่งโฮ้ [ 20 ก.ย. 2561 ]   อ่าน 4 
จ้างก่อสร้างอาคารลานกิจกรรมชุมชน ม.6 ต.ทุ่งโฮ้ง หน้าระบบประปาศูนย์ ม.6 หลังโรงเร [ 14 ก.ย. 2561 ]   อ่าน 19 
โครงการวางท่อเมนจ่ายน้ำ หมู่ที่ 6 เพื่อวางท่อพีวีซี ชั้น 8.4 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลา [ 14 ก.ย. 2561 ]   อ่าน 21 
ปรับปรุงภูมิทัศน์รอบแหล่งท่องเที่ยว ก่อสร้างทางจักรยานเชื่อมแหล่งท่องเที่ยวภายใน [ 10 ก.ย. 2561 ]   อ่าน 18 
สรุปรายงานการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินไม่เกิน 5,000 บาท ประจำเดือน สิงหาคม 2561 [ 6 ก.ย. 2561 ]   อ่าน 12 
เรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน ประจำเดือน เมษายน – มิถุนายน 2561 (ไตรมาสที่ 3) [ 3 ก.ย. 2561 ]   อ่าน 20 
เรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน ประจำเดือน มกราคม – มีนาคม 2561 (ไตรมาสที่ 2) [ 3 ก.ย. 2561 ]   อ่าน 18 
เรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน ประจำเดือน ตุลาคม - ธันวาคม 2560 (ไตรมาสที่ 1) [ 3 ก.ย. 2561 ]   อ่าน 24 
 
 
อบต.ตำหนักธรรม งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปี 2561 [ 20 ต.ค. 2561 ]    อ่าน 1 
อบต.เตาปูน กิจกรรมออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จ พระศรีนครินทราบรมราชชนนี ( [ 19 ต.ค. 2561 ]    อ่าน 0 
อบต.เตาปูน กิจกรรมออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จ พระศรีนครินทราบรมราชชนนี ( [ 19 ต.ค. 2561 ]    อ่าน 0 
อบต.ต้าผามอก โครงการ : “จิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ” พื้นที่ตำบลต้าผามอก [ 19 ต.ค. 2561 ]    อ่าน 4 
อบต.ต้าผามอก ประกาศผู้ชนะผู้เสนอราคาจ้างซ่อมแซมบำรุงรักษาครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์ [ 19 ต.ค. 2561 ]    อ่าน 3 
อบต.กาญจนา ประกาศผลการประเมินความพึงพอใจด้านการให้บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2561 [ 19 ต.ค. 2561 ]    อ่าน 6 
ทต.ช่อแฮ ประกาศเทศบาลตำบลช่อแฮ [ 19 ต.ค. 2561 ]    อ่าน 8 
ทต.บ้านถิ่น ประกาศเทศบาลตำบลบ้านถิ่น เรื่องประกาศผู้ชนะราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวแอลฟัลท์ติกคอ [ 19 ต.ค. 2561 ]    อ่าน 1 
อบต.แม่คำมี ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำพวงมาลา [ 19 ต.ค. 2561 ]    อ่าน 2 
ทต.สอง DOPA PLUS [ 19 ต.ค. 2561 ]    อ่าน 3 
อบต.ต้าผามอก ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน บธ 6540 แพ [ 18 ต.ค. 2561 ]    อ่าน 4 
อบต.ต้าผามอก ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน บธ 6432 แพ [ 18 ต.ค. 2561 ]    อ่าน 1 
อบต.ต้าผามอก ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน 81-6228 แพ [ 18 ต.ค. 2561 ]    อ่าน 2 
ทต.สอง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ล้อ แบบอัดท้าย [ 18 ต.ค. 2561 ]    อ่าน 5 
ทต.ช่อแฮ ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จัดซื้อจัดจ้าง ประเพณีตักบาตรเทโวฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 ต.ค. 2561 ]    อ่าน 5 
ผลิตภัณฑ์หม้อห้อมย้อมสีธรรมชาติ
แผนที่เทศบาลตำบลทุ่งโฮ้ง
 
พิธีมอบรางวัลการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน "จังหวัดสะอาด" ระดับประเทศ ประจำปี พ.ศ. 2561 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.5/ว3349  [ 19 ต.ค. 2561 ]
ซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้และการรักษารถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว3362  [ 19 ต.ค. 2561 ]
ซักซ้อมแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 กพส. มท 0810.3/ว6046  [ 19 ต.ค. 2561 ]
แนวทางการบันทึกข้อมูลในระบบ e-GP เพื่อเร่งรัดการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว3358  [ 19 ต.ค. 2561 ]
การเรียกผู้สอบแข่งขันได้รายงานตัวเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 6 สน.บถ.  [ 19 ต.ค. 2561 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม-ธันวาคม 2561) สน.บถ. มท 0809.2/ว168  [ 19 ต.ค. 2561 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ) ไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2561) สน.คท. มท 0808.2/15669-15744 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 19 ต.ค. 2561 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ด่วนที่สุด สน. คท. มท 0808.2/15159-15234 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 19 ต.ค. 2561 ]
พิธีมอบรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี 2561 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.7/ว3352 [แบบตอบรับ]  [ 19 ต.ค. 2561 ]
หารือการปฏิบัติตามแนวทางการใช้จ่ายเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ สน.คท. มท 0808.2/ว3336  [ 18 ต.ค. 2561 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2561) สน.คท. มท 0808.5/ว3338 [บัญชีราย อปท.] [บัญชีรายชื่อผู้รับบำนาญ]  [ 18 ต.ค. 2561 ]
ประชาสัมพันธ์ QR Code-Application Line ไลน์กลุ่ม ITA 61 ด่วนที่สุด ศปท.สถ. มท 0817.2/ว3337  [ 18 ต.ค. 2561 ]
การคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี 2561 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.7/ว3330 [แบบรายงานฯ]  [ 18 ต.ค. 2561 ]
การยืนยันยอดเงินคงเหลือบัญชีเงินฝากคลังและบัญชีเงินรับฝากของรัฐบาลในระบบ GFMIS ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว3332 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 18 ต.ค. 2561 ]
การจัดสรรและโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับชดเชยรายได้ที่ลดลงจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ สน.คท. มท 0808.2/15831-15835 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 18 ต.ค. 2561 ]
การขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจเงินอุดหนุนสำหรับการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคแก่ประชาชน (ก่อสร้างและปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพประปาหมู่บ้าน) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว3317 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 17 ต.ค. 2561 ]
การแจ้งยืนยันข้อมูลเพิ่มเติมของผู้มีสิทธิ์ โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว3312 [เอกสารแนบ]  [ 17 ต.ค. 2561 ]
จัดสรรค่าจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่วิเคราะห์และติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นตามโครงการจัดทำระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพื่อการวางแผนและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-Plan) ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ด่วนที่สุด กยผ. มท 0815.4/ว3308  [ 17 ต.ค. 2561 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เงินอุดหนุนทั่วไป ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการดำเนินงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ไตรมาสที่ 1 สน.คท. มท 0808.2/15453-15528 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 17 ต.ค. 2561 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการให้บริการด้านสาธารณสุขของสถานีอนามัยที่ถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.คท. มท 0808.2/15377-15399 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 17 ต.ค. 2561 ]
แจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เงินอุดหนุนทั่วไป รายการเงินอุดหนุนสำหรับค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม-ธันวาคม 2561) สน.บถ. มท 0809.3/ว3303  [ 17 ต.ค. 2561 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เงินอุดหนุนทั่วไป รายการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม) และเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน ไตรมาสที่ 1 สน.คท. มท 0808.2/14835-14910 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 17 ต.ค. 2561 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เงินอุดหนุนทั่วไป รายการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการจัดการศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาส ไตรมาสที่ 1 สน.คท. มท 0808.2/15003-15078 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 17 ต.ค. 2561 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เงินอุดหนุนทั่วไป รายการเงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น ไตรมาสที่ 1 สน.คท. มท 0808.2/14927-15002 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 17 ต.ค. 2561 ]
การหักเงินเพื่อชำระเงินกู้ยืมคืนกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาของข้าราชการและลูกจ้างประจำในระบบจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจำของกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว3306  [ 17 ต.ค. 2561 ]
 
 
 
 
 
พร0023.5/ว4060 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2562 เงินอุดหนุนทั่วไป ค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  [ 19 ต.ค. 2561 ]     
พร0023.5/ว4058 การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและการขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน [ 19 ต.ค. 2561 ]     
พร0023.4/ว4048 ประชาสัมพันธ์สาระสำคัญของร่างพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ..... [ 19 ต.ค. 2561 ]     
พร0023.3/ว3963 มาตรการปฎิบัติการเข้มข้นภารกิจสำคัญ การจัดการขยะ โดยการลดใช้ถุงพลาสติกและหลีกเลี่ยงการใช้โฟมลดภัยสิ่งแวดล้อม [ 19 ต.ค. 2561 ]     
พร0023.3/ว434 แจ้งให้อปท.ในพื้นที่พิจารณาเสนอชื่อบุคคลและเหตุการณ์สำคัญขอให้จัดส่งแบบฟอร์มAnnex ll [ 19 ต.ค. 2561 ]     
พร0023.2/ว4059 แจ้งผลการพัฒนาข้าราชการครู พนักงนครู และบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้เลื่อนสู่วิทยฐานะชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ ประจำปีง [ 19 ต.ค. 2561 ]     
พร0023.2/ว14829 แจ้งผลการประเมินผลานข้าราชการครู พนักงานครู และบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น เพื่อนเลื่อนสู่วิทยฐานะระดับชำนาญการพิเศษกรณีเยียว [ 19 ต.ค. 2561 ]     
พร0023.2/ว4057 แจ้งผลการประเมินผลงานข้าราชการครู พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น เพื่อเลื่อนสู่วิทยฐานะให้สูงขึ้น รอบเดือน เมษายน 2 [ 19 ต.ค. 2561 ]     
พร0023.2/ว4056 แจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2562 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ไตรมาสที่ 1 ตุลา [ 19 ต.ค. 2561 ]     
พร0023.5/ว4038 การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 2542 งวดที่ 9/2561 [ 18 ต.ค. 2561 ]     
พร0023.5/ว433 จากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นว่า เนื่องจากเป็นช่วงต้นปีงบประมาณ และมีผู้ชำระเงินค่าลงทะเบียนเข้ารับการฝึกอบรมยังไม่ครบตามจ [ 18 ต.ค. 2561 ]     
พร0023.4/ว4028 ขอจัดส่ง Username และ รหัสผ่าน สำหรับการใช้งานระบบ ITAS [ 18 ต.ค. 2561 ]     
พร0023.3/ว4040 ขอส่งหนังสือรายงานประจำปี 2560 คณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 18 ต.ค. 2561 ]     
พร0023.3/14738 ผลการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติดีเด่น ประจำปี 2561 [ 18 ต.ค. 2561 ]     
พร0023.3/14737 การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปโครงการส่งเสริมอาสาสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน อสม.เชิงรุกประจำปีงบประมาณ 2562 งวดที่ 1 เดือนตุ [ 18 ต.ค. 2561 ]     
พร0023.3/ว4026 การบังคับใช้กฏหมายควบคุมอาคารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 18 ต.ค. 2561 ]     
พร0023.3/ว4029 การตรวจสอบรายชื่อนักเรียนและการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายรายหัวประจำปีการศึกษา 2561 ภาคเรียนที่ 1 [ 18 ต.ค. 2561 ]     
พร0023.3/ว4027 ขอยกเว้นการเรียกมาตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการในยามปกติ [ 18 ต.ค. 2561 ]     
พร0023.2/ว3938 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2562 เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับเงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ ไตร [ 11 ต.ค. 2561 ]   
พร0023.5/ว431 กรณีการหักเงินชำระเงินเพื่อชำระเงินกู้ยิมเพื่อการศึกษาของข้าราชการและลูกจ้างประจำในกรมบัญชีกลางจะแจ้งให้ทราบและถือปฏิบัติอีก [ 17 ต.ค. 2561 ]     
 
เรียน ป.โท (10 ม.ค. 2561)    อ่าน 178  ตอบ 0  
ประชาสัมพันธ์เปิดติวเตรียมตัวสอบภาค ก. ท้องถิ่น ปี 2560!! (5 ส.ค. 2560)    อ่าน 177  ตอบ 0  
 
ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.บ้านนางมิ่ง รอดสี ถึงรางระบายน้ำเดิมบ้านนายขำ สาลีพันธ์ [ 17 ต.ค. 2561 ]   อ่าน 6 
รายงานผลการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการปรับภูมิทัศน์ [ 21 ก.ย. 2561 ]   อ่าน 10 
โครงการจ้างเหมาปรับปรุงสนามวู้ดบอลเทศบาลตำบลทุ่งโฮ้ง ในสนามกีฬาเทศบาลตำบลทุ่งโฮ้ [ 20 ก.ย. 2561 ]   อ่าน 4 
จ้างก่อสร้างอาคารลานกิจกรรมชุมชน ม.6 ต.ทุ่งโฮ้ง หน้าระบบประปาศูนย์ ม.6 หลังโรงเร [ 14 ก.ย. 2561 ]   อ่าน 19 
โครงการวางท่อเมนจ่ายน้ำ หมู่ที่ 6 เพื่อวางท่อพีวีซี ชั้น 8.4 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลา [ 14 ก.ย. 2561 ]   อ่าน 21 
ปรับปรุงภูมิทัศน์รอบแหล่งท่องเที่ยว ก่อสร้างทางจักรยานเชื่อมแหล่งท่องเที่ยวภายใน [ 10 ก.ย. 2561 ]   อ่าน 18 
สรุปรายงานการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินไม่เกิน 5,000 บาท ประจำเดือน สิงหาคม 2561 [ 6 ก.ย. 2561 ]   อ่าน 12 
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบการโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลทุ่งโฮ้ [ 27 ส.ค. 2561 ]   อ่าน 30 
โครงการปรับปรุงระบบถนนและรั้วโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลทุ่งโฮ้ง [ 27 ส.ค. 2561 ]   อ่าน 31 
ก่อสร้างโครงหลังคาคลุมเครื่องออกกำลังกายสนามกีฬาเทศบาลตำบลทุ่งโฮ้ง แบบโครงเหล็ก [ 15 ส.ค. 2561 ]   อ่าน 33 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือน กรกฎาคม 2561 [ 10 ส.ค. 2561 ]   อ่าน 35 
ก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กด้านข้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลทุ่งโฮ้ง ม. [ 8 ส.ค. 2561 ]   อ่าน 30 
ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ถนนเทศบาล 18 จากบ้าน น.ส.จันทร์ เสนาธรรม ถึงบ้านนางประคอ [ 7 ส.ค. 2561 ]   อ่าน 26 
ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.จากบ้านนางพรพรรณ ไร่นากิจ ถึงรางระบายน้ำเดิมบ้านนางเตย ส [ 7 ส.ค. 2561 ]   อ่าน 31 
ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ถนนเทศบาล 8 หน้าบ้านนายอำนวย พลแหลม หมู่ที่ 6 ต.ทุ่งโฮ้ง [ 7 ส.ค. 2561 ]   อ่าน 24 
 
 


จ้างก่อสร้างรั้วพร้อมไฟฟ้าแสงสว่างสนามฟุตซอล รั้วก [ 18 ต.ค. 2561 ]ซื้อแก๊สหุงต้ม ขนาด ๔๘ กิโลกรัม ประจำเดือนตุลาคม ๒ [ 18 ต.ค. 2561 ]จ้างก่อสร้างรั้วพร้อมไฟฟ้าแสงสว่างสนามฟุตซอล รั้วก [ 17 ต.ค. 2561 ]

 
 
 
 
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 1 ต.ค. 2558

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player