Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
 
  ท่านต้องการให้ ทต.ทุ่งโฮ้ง พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  ด้านคมนาคม
  ด้านสาธารณูปโภค
  ด้านการส่งเสริมอาชีพ
  การประชาสัมพันธ์ข้อมูล
  ด้านการให้บริการอินเตอร์เน็ตตำบล
 
 
 
ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งโฮ้ง เรื่อง รับโอนข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราช [ 8 ม.ค. 2562 ]   อ่าน 21 
เทศบาลตำบลทุ่งโฮ้ง มีความประสงค์จะรับโอนพนักงานเทศบาลสามัญ ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบ [ 26 ธ.ค. 2561 ]   อ่าน 19 
ใบเสนอราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e - bidding) [ 15 ม.ค. 2562 ]   อ่าน 2 
ใบเสนอราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 15 ม.ค. 2562 ]   อ่าน 5 
สรุปรายงานการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินไม่เกิน 5,000 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำ [ 3 ม.ค. 2562 ]   อ่าน 9 
โครงการก่อสร้างถนน คสล.จากบ้านนายกมลชัย ขัยยะ ถึงปากซอยบ้านนางนิตยา ยศอาลัย หมู่ [ 3 ม.ค. 2562 ]   อ่าน 11 
สรุปรายงานการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินไม่เกิน 5,000 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำ [ 20 ธ.ค. 2561 ]   อ่าน 16 
โครงการปรับปรุงผิวถนนด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จากบ้าน น.ส.เข็มมิกา รอดสี ถึงบ้านนา [ 18 ธ.ค. 2561 ]   อ่าน 16 
ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์และอัตราการเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผู้รับผิดชอบก [ 6 ธ.ค. 2561 ]   อ่าน 34 
ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งโฮ้ง เรื่อง ผลการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง ตำแหน่ง ผู้ช่วย [ 3 ธ.ค. 2561 ]   อ่าน 33 
ประกาศผลการเสนอราคารื้อถอนอาคารพร้อมจำหน่าย [ 27 พ.ย. 2561 ]   อ่าน 32 
ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งโฮ้ง เรื่อง รื้อถอนอาคารพร้อมจำหน่าย [ 20 พ.ย. 2561 ]   อ่าน 23 
สถิติผู้มาใช้บริการสำนักทะเบียนท้องถิ่น เทศบาลตำบลทุ่งโฮ้ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. [ 13 พ.ย. 2561 ]   อ่าน 28 
สถิติผู้มาใช้บริการสำนักจดทะเบียนพาณิชย์ เทศบาลตำบลทุ่งโฮ้ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. [ 13 พ.ย. 2561 ]   อ่าน 28 
ขอเชิญชวนผู้รับบริการหรือมีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามาทำแบบสำรวจด้วยตนเอง (ITA) ประจำป [ 9 พ.ย. 2561 ]   อ่าน 40 
 
 
ทต.ช่อแฮ ประกาศเทศบาลตำบลช่อแฮ การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 ม.ค. 2562 ]    อ่าน 10 
อบต.วังหลวง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงานที่ทำการ อบต.วังหลวง [ 18 ม.ค. 2562 ]    อ่าน 20 
อบต.บ้านกลาง ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบและชำระเสียภาษีประจำปี 2562 [ 18 ม.ค. 2562 ]    อ่าน 12 
ทต.ช่อแฮ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อครุภัณฑ์ฯโทรทัศน์ แอลซีดี โดยวิธีเฉพาะ [ 18 ม.ค. 2562 ]    อ่าน 8 
อบต.น้ำชำ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านร่องเสี้ยว หมู่ที่ [ 17 ม.ค. 2562 ]    อ่าน 8 
ทต.ทุ่งโฮ้ง การแข่งขันกีฬาสีสร้างสรรค์พัฒนาการวัยใจ [ 17 ม.ค. 2562 ]    อ่าน 14 
อบต.วังชิ้น ประกาศ แจ้งการประเมินเพื่อเสียภาษีบำรุงท้องที่ ปี พ.ศ. 2562 (หมู่ที่ 11) [ 17 ม.ค. 2562 ]    อ่าน 6 
อบต.วังชิ้น ประกาศ แจ้งการประเมินเพื่อเสียภาษีบำรุงท้องที่ ปี พ.ศ. 2562 (หมู่ที่ 10) [ 17 ม.ค. 2562 ]    อ่าน 5 
อบต.วังชิ้น ประกาศ แจ้งการประเมินเพื่อเสียภาษีบำรุงท้องที่ ปี พ.ศ. 2562 (หมู่ที่ 9) [ 17 ม.ค. 2562 ]    อ่าน 6 
อบต.วังชิ้น ประกาศ แจ้งการประเมินเพื่อเสียภาษีบำรุงท้องที่ ปี พ.ศ. 2562 (หมู่ที่ 1) [ 17 ม.ค. 2562 ]    อ่าน 5 
อบต.หัวทุ่ง ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทุ่ง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้าง [ 17 ม.ค. 2562 ]    อ่าน 14 
อบต.เตาปูน องค์การบริหารส่วนตำบลเตาปูนขอเชิญเที่ยวตลาดท้องถิ่นสุขใจ [ 17 ม.ค. 2562 ]    อ่าน 6 
อบต.น้ำชำ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมประบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดกลาง หมู่ที่ [ 17 ม.ค. 2562 ]    อ่าน 9 
อบต.ต้าผามอก การขับเคลื่อนกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” [ 17 ม.ค. 2562 ]    อ่าน 9 
อบต.น้ำชำ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองคลัง โดยวิธิเฉพาะเจาะจง [ 17 ม.ค. 2562 ]    อ่าน 5 
ผลิตภัณฑ์หม้อห้อมย้อมสีธรรมชาติ
แผนที่เทศบาลตำบลทุ่งโฮ้ง
 
การประเมินผลการปฏิบัติราชการของ สถจ. รอบการประเมินที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (1 ตุลาคม 2561-31 มีนาคม 2562) ด่วนมาก สน.คท. มท 0808.3/ว4  [ 18 ม.ค. 2562 ]
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการให้บริการด้านสาธารณสุขของสถานีอนามัยที่ถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งวดที่ 2 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.5/ว142 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 18 ม.ค. 2562 ]
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เพิ่มเติม ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.5/ว141 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 18 ม.ค. 2562 ]
หลักเกณฑ์ในการพิจารณาการขอกู้เงินขององค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และเมืองพัทยา สน.คท. มท 0808.3/ว0288  [ 18 ม.ค. 2562 ]
การทำกิจการนอกเขตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กม. มท 0804.3/ว0315  [ 18 ม.ค. 2562 ]
ขอความคิดเห็นต่อร่างหลักเกณฑ์มาตรฐานเกี่ยวกับการตรวจเงินแผ่นดิน สน.คท. มท 0808.2/ว245  [ 18 ม.ค. 2562 ]
ขอเชิญชวนรับสมัครคัดเลือกเมืองต้นแบบวัฒนธรรมการอ่าน ประจำปี พ.ศ.2562 กศ. มท 0816.5/ว244 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 18 ม.ค. 2562 ]
ขอตรวจสอบข้อมูลหอกระจายข่าวของ อปท. ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว231  [ 17 ม.ค. 2562 ]
ซักซ้อมหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล สน.คท. มท 0808.4/ว1 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 17 ม.ค. 2562 ]
การแจ้งแนวทางการเบิกจ่ายงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการ หรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 เพิ่มเติม สน.คท. มท 0808.2/ว218  [ 17 ม.ค. 2562 ]
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัด สน.คท. มท 0808.3/ว219  [ 17 ม.ค. 2562 ]
ขอประชาสัมพันธ์กรณีธนาคารยกเลิกการรับเช็คที่มีการแก้ไขข้อความ กค. มท 0803.3/ว217  [ 17 ม.ค. 2562 ]
แนวทางการเชื่อมโยงและบูรณาการแผนพัฒนาในระดับพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.3/ว179  [ 16 ม.ค. 2562 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 งวดที่ 12/2561 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว185 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 16 ม.ค. 2562 ]
การจัดสรรและโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับชดเชยรายได้ที่ลดลงจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ สน.คท. มท 0808.2/1211-1215 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 16 ม.ค. 2562 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับงบดำเนินงานของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า (ค่ากระแสไฟฟ้า) สน.คท. มท 0808.2/1380-1423 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 16 ม.ค. 2562 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม-มีนาคม 2562) สน.คท. มท 0808.2/1140-1210 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 16 ม.ค. 2562 ]
กำหนดการมอบเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ (คุรุสดุดี) ประจำปี 2561 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว199  [ 16 ม.ค. 2562 ]
การยื่นคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.8/ว198 [แบบฟอร์มฯ]  [ 16 ม.ค. 2562 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม-มีนาคม 2562 สน.คท. มท 0808.5/ว170 [บัญชีรายชื่อใหม่] [บัญชีรายชื่อเก่า] [บัญชีราย อปท.]  [ 16 ม.ค. 2562 ]
การกำหนดกิจกรรมย่อยในระบบ GFMIS กค. มท 0803.3/ว192 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 16 ม.ค. 2562 ]
มาตรการอำนวยความสะดวกและลดภาระแก่ประชาชน (การไม่เรียกสำเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้ จากประชาชน) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.7/ว194  [ 16 ม.ค. 2562 ]
แนวทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 กรณีการนำผลการจัดซื้อจัดจ้างที่เงินงบประมาณถูกพับไปมาใช้กับเงินงบประมาณในปีใหม่ ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว109  [ 16 ม.ค. 2562 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปโครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ 2562) สน.คท. มท 0808.2/976-1051 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 15 ม.ค. 2562 ]
การประเมินประสิทธิภาพการทำงานของสำนัก/กอง และสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ด่วนที่สุด กพร. มท 0812/ว143  [ 15 ม.ค. 2562 ]
 
 
 
 
 
พร0023.2/ว270 แจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ไต [ 17 ม.ค. 2562 ]     
พร0023.3/ว266 การถ่ายโอนภารกิจโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 17 ม.ค. 2562 ]     
พร0023.3/ว267 นโยบายการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าสำหรับสัตว์ ปีงบประมาณ 2562 [ 17 ม.ค. 2562 ]     
พร0023.3/846 การสั่งและเฝ้าระวังอาการไม่พึงประสงค์ของยาฉีดแก้ปวด Diclofenac เข้ากล้ามเนื้อ [ 17 ม.ค. 2562 ]     
พร0023.4/ว884 แจ้งเวียนข้อมูลการมอบอำนาจ เจ้าท่า แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและแนวทางการพิจารณาการอนุญาตสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ [ 17 ม.ค. 2562 ]     
พร0023.5/ว42 แจ้งโอนเงิน อปท. [ 17 ม.ค. 2562 ]     
พร0023.5/ว272 แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ที่นำส่งให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนตุลาคม - พฤศจิกายน [ 17 ม.ค. 2562 ]     
พร0023.5/ว41 จัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส เสนอผู้บริหารท้องถิ่น ภายใน 30 วัน [ 17 ม.ค. 2562 ]     
พร0023.1/ว40 มาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมเกษตรกร ชุมชน และทุนมนุษย์ ช้อปหนังสือช่วยชาติ [ 16 ม.ค. 2562 ]     
พร0023.1/ว39 ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการฝึกอบรม 2 หลักสูตร [ 16 ม.ค. 2562 ]     
พร0023.2/ว246 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2562 เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ เงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ งว [ 16 ม.ค. 2562 ]     
พร0023.3/ว37 ประชาสัมพันธ์ประกาศสถาบันต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ ทั้ง 2 ฉบับ [ 16 ม.ค. 2562 ]     
พร0023.3/ว38 การจัดกิจกรรมฝึกอบรมการใช้แพลตฟอร์ม Airbnb  [ 16 ม.ค. 2562 ]     
พร0023.3/ว36 โครงการประกวดสื่อประชาสัมพันธ์เสริมมสร้างจิตสำนึกการคัดแยกขยะ ภายใต้แนวคิด ร่วมกันเปลี่ยนร่วมกันแยกขยะก่อนทิ้ง [ 16 ม.ค. 2562 ]     
พร0023.3/ว35 ขอความร่วมมือสำรวจต้นไม้ที่ ในหลวงรัชกาลที่ 10 ทรงปลูก [ 16 ม.ค. 2562 ]     
พร0023.3/ว34 ประชาสัมพันธ์เฝ้าระวังเหตุเพลิงใหม้สถานที่กำจัดขยะมูลฝอย [ 16 ม.ค. 2562 ]     
พร0023.3/ว259 1-การปฏิบัติอย่างเข้มข้นภารกิจการบริหารจัดการขยะ [ 16 ม.ค. 2562 ]     
พร0023.3/ว259 2-การปฏิบัติอย่างเข้มข้นภารกิจการบริหารจัดการขยะ [ 16 ม.ค. 2562 ]     
พร0023.3/ว258 แต่งตั้งคณะทำงานกลุ่ม cluster [ 16 ม.ค. 2562 ]     
พร0023.4/ว795 แนวทางปฏิบัติว่าด้วยการออกใบอนุญาตประกอบกิจการหอพัก ตามกฏหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารและกฏหมายว่าด้วยการผังเมือง [ 16 ม.ค. 2562 ]     
 
เรียน ป.โท (10 ม.ค. 2561)    อ่าน 693  ตอบ 0  
ประชาสัมพันธ์เปิดติวเตรียมตัวสอบภาค ก. ท้องถิ่น ปี 2560!! (5 ส.ค. 2560)    อ่าน 214  ตอบ 0  
 
ใบเสนอราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e - bidding) [ 15 ม.ค. 2562 ]   อ่าน 2 
ใบเสนอราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 15 ม.ค. 2562 ]   อ่าน 5 
สรุปรายงานการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินไม่เกิน 5,000 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำ [ 3 ม.ค. 2562 ]   อ่าน 9 
โครงการก่อสร้างถนน คสล.จากบ้านนายกมลชัย ขัยยะ ถึงปากซอยบ้านนางนิตยา ยศอาลัย หมู่ [ 3 ม.ค. 2562 ]   อ่าน 11 
สรุปรายงานการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินไม่เกิน 5,000 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำ [ 20 ธ.ค. 2561 ]   อ่าน 16 
โครงการปรับปรุงผิวถนนด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จากบ้าน น.ส.เข็มมิกา รอดสี ถึงบ้านนา [ 18 ธ.ค. 2561 ]   อ่าน 16 
ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์และอัตราการเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผู้รับผิดชอบก [ 6 ธ.ค. 2561 ]   อ่าน 34 
ประกาศผลการเสนอราคารื้อถอนอาคารพร้อมจำหน่าย [ 27 พ.ย. 2561 ]   อ่าน 32 
ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งโฮ้ง เรื่อง รื้อถอนอาคารพร้อมจำหน่าย [ 20 พ.ย. 2561 ]   อ่าน 23 
ประกาศกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 5 พ.ย. 2561 ]   อ่าน 41 
สรุปรายงานการจัดซื้อจัดจ้างวงเงินไม่เกิน 5,000 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำเดือน [ 2 พ.ย. 2561 ]   อ่าน 37 
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 2 พ.ย. 2561 ]   อ่าน 35 
ก่อสร้างถนนลูกรัง พร้อมวางท่อ คสล.บริเวณลำเหมืองข้างนานางสมคิด ปัญญาทิพย์ ม.4 ต. [ 31 ต.ค. 2561 ]   อ่าน 34 
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมทาสีอาคารสำนักงานและอาคารประกอบสำนักงานเทศบาลตำบลทุ่งโฮ้ง [ 29 ต.ค. 2561 ]   อ่าน 40 
ก่อสร้างรั้วและไฟฟ้าส่องสว่างสนามฟุตซอล รั้วกว้าง 30 เมตร ยาว 40 เมตร สนามกีฬาเท [ 26 ต.ค. 2561 ]   อ่าน 39 
 
 


ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารเรียนเด็กเล็ก 2 [ 18 ม.ค. 2562 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารเรียนเด็กเล็ก 2 [ 18 ม.ค. 2562 ]ซื้อแก๊สหุงต้ม ขนาด ๔๘ กิโลกรัม ประจำเดือนมกราคม ๒ [ 16 ม.ค. 2562 ]

 
 
 
 
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 1 ต.ค. 2558

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player