Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
 
  ท่านต้องการให้ ทต.ทุ่งโฮ้ง พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  ด้านคมนาคม
  ด้านสาธารณูปโภค
  ด้านการส่งเสริมอาชีพ
  การประชาสัมพันธ์ข้อมูล
  ด้านการให้บริการอินเตอร์เน็ตตำบล
 
 
 
รายงานสรุปผลร้องเรียนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม – กันยายน 2560(ไตรมาส [ 18 พ.ค. 2561 ]   อ่าน 9 
รายงานสรุปผลของศูนย์ดำรงธรรมเทศบาลตำบลทุ่งโฮ้ง ประจำเดือน กรกฎาคม – กันยายน 2560 [ 18 พ.ค. 2561 ]   อ่าน 9 
วีดิทัศน์ เทศบาลตำบลทุ่งโฮ้ง [ 12 พ.ค. 2561 ]   อ่าน 14 
บันทึกผลการพิจารณาประกวดราคาจ้างก่อสร้างสนามฟุตซอล [ 22 มี.ค. 2561 ]   อ่าน 50 
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561(โครงการก่อสร้างสนามฟุ [ 14 มี.ค. 2561 ]   อ่าน 64 
ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ถนนเทศบาล 10 ข้างโรงเรียนบ้านทุ่งโฮ้งอภิวังฯ หมู่ที่ 6 [ 9 มี.ค. 2561 ]   อ่าน 70 
จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ถนนเทศบาล 26 จากศาลาอเนกประสงค์ หมู่ 5 ถึงบ้านนางสุ [ 8 มี.ค. 2561 ]   อ่าน 65 
ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งโฮ้ง เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และอัตราเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือ [ 23 ก.พ. 2561 ]   อ่าน 62 
บันทึกแก้ไขรายงานผลการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ก่อสร้างส [ 5 ก.พ. 2561 ]   อ่าน 76 
รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2561 (ไตรมาสที่ 1) [ 12 ม.ค. 2561 ]   อ่าน 82 
ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งโฮ้ง เรื่อง รับสมัครสรรหาบุคคลเพื่อรับจ้างปฏิบัติงานของเทศบา [ 22 ธ.ค. 2560 ]   อ่าน 90 
ประกาศผลผู้ชนะและบันทึกพิจารณาผลคณะกรรมการประกวดราคาจ้างก่อสร้างสนามฟุตซอล หมู่ท [ 20 ธ.ค. 2560 ]   อ่าน 74 
ประกาศผลผู้ชนะและบันทึกการพิจารณาผลคณะกรรมการประกวดราคาจ้างซ่อมแซมพนังป้องกันตลิ [ 13 ธ.ค. 2560 ]   อ่าน 127 
ประกาศผลผู้ฃนะและบันทึกการพิจารณาผลงานประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. ถนนเทศบาล 4 [ 12 ธ.ค. 2560 ]   อ่าน 132 
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างสนามฟุตซอล ม.6 ต.ทุ่งโฮ้ง อ.เมือง จ.แพร่ [ 1 ธ.ค. 2560 ]   อ่าน 145 
 
 
อบต.บ่อเหล็กลอง อนุมัติแผนงานโครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2561 [ 21 พ.ค. 2561 ]    อ่าน 2 
อบต.เหมืองหม้อ มอบถุงยังชีพ [ 21 พ.ค. 2561 ]    อ่าน 0 
อบต.บ่อเหล็กลอง รับสมัครนักเรียน นักศึกษาทำงานในช่วงปิดภาคเรียน [ 21 พ.ค. 2561 ]    อ่าน 2 
อบต.แม่คำมี ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการซ่อมแซมงานก่อสร้าง จำนวน 2 โครงการ [ 21 พ.ค. 2561 ]    อ่าน 1 
ทต.ช่อแฮ ประกาศผุ้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาทำป้าย ปชส.ทะเบียราษฏร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 พ.ค. 2561 ]    อ่าน 2 
ทต.ช่อแฮ ประกาศ ประกวดราคาจ้างอิเล็กทรอนิกส์ รางระบายนำ้ หมุ่ 4 ตำบลช่อแฮ [ 21 พ.ค. 2561 ]    อ่าน 0 
ทต.ช่อแฮ ประกาศรายชื่อผู้รับเอกสารเสนอราคาก่อสร้างพนังกันน้ำเซาะ ม.2 ช่อแฮ [ 21 พ.ค. 2561 ]    อ่าน 1 
อบต.ต้าผามอก [ 21 พ.ค. 2561 ]    อ่าน 0 
อบต.ดอนมูล งานวิทิตธรรมานุสรณ์รำลึก ครบ 4 รอบ(48ปี) [ 21 พ.ค. 2561 ]    อ่าน 81 
อบต.เหมืองหม้อ ขอประชาสัมพันธ์ขั้นตอนและวิธีการกำจัดขยะอินทรีย์และขยะเปียกในครัวเรือน [ 21 พ.ค. 2561 ]    อ่าน 0 
อบต.น้ำเลา ประชาสัมพันธ์แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2561-2563) ขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเลา [ 21 พ.ค. 2561 ]    อ่าน 2 
ทต.สอง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ [ 21 พ.ค. 2561 ]    อ่าน 6 
อบต.น้ำชำ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำชำ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์ส [ 21 พ.ค. 2561 ]    อ่าน 0 
อบต.น้ำชำ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำชำ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออาหารว่าง [ 21 พ.ค. 2561 ]    อ่าน 0 
อบต.น้ำชำ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำชำ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออาหารว่าง [ 21 พ.ค. 2561 ]    อ่าน 0 
ผลิตภัณฑ์หม้อห้อมย้อมสีธรรมชาติ
สำนักงานเทศบาลตำบลทุ่งโฮ้ง
 
ขอความอนุเคราะห์สรรหาบุคคลและองค์กร เพื่อเข้ารับการพิจารณารับรางวัลโล่ประกาศเกียรติคุณในการจัดกิจกรรมรณรงค์วันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี 2561 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.5/ว1467  [ 18 พ.ค. 2561 ]
ผลการออกรางวัลสลากบำรุงสภากาชาดไทย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำปี 2561 สล.  [ 18 พ.ค. 2561 ]
ทุนรัฐบาลญี่ปุ่น สำหรับนักเรียนไทย ประจำปีการศึกษา 2562 ด่วนมาก กศ. มท 0816.3/ว1462  [ 18 พ.ค. 2561 ]
การขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กจ.  [ 18 พ.ค. 2561 ]
การคัดเลือกสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ดำเนินการด้านการป้องกัน เฝ้าระวัง และแก้ไขปัญหายาเสพติดดีเด่น ประจำปี 2561 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.5/ว1441  [ 18 พ.ค. 2561 ]
แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ตรวจสอบคุณสมบัติของบุคคลผู้ที่เสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2561 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.3/ว1448  [ 18 พ.ค. 2561 ]
แจ้งแนวทางการโอนข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นกรณีที่มีเหตุผลความจำเป็น สน.บถ. มท 0809.2/ว89 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 18 พ.ค. 2561 ]
ขอให้แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และต่อต้านการทุจริตตามแนวหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้กับบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ด่วนที่สุด ศปท.สถ. มท 0817/ว1456  [ 17 พ.ค. 2561 ]
การแก้ไขประกาศ ก.จ. เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกเพื่อพิจารณารับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด สน.บถ. มท 0809.2/ว86  [ 17 พ.ค. 2561 ]
โครงการ (มือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มา เพื่อมอบหนังสือให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.5/ว1445 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 17 พ.ค. 2561 ]
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้ปฏิบัติงานด้านบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 สน.คท. มท 0808.5/ว23 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 17 พ.ค. 2561 ]
ข้อเสนอแนะเพื่อป้องกันการทุจริต กรณีโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว2606 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 17 พ.ค. 2561 ]
การส่งเอกสารเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณตามแนวนโยบายการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น (School Based Management for Local Development : SBMLD) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว1444 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1-5]  [ 16 พ.ค. 2561 ]
การประชาสัมพันธ์โครงการ (กินให้เป็น เล่นให้สุด ไม่หยุดรัก) ในกลุ่มศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสาธิตและเครือข่ายใน 12 จังหวัด กศ. มท 0816.4/ว1416 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 16 พ.ค. 2561 ]
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้ Active Learning & DLIT สู่คุณภาพ Thailand 4.0 โดยยึดหลัก (ศาสตร์พระราชา) ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.1/ว1403 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 16 พ.ค. 2561 ]
โครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) ประจำปี 2561 สน.คท. มท 0808.4/ว1404  [ 16 พ.ค. 2561 ]
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างและพัฒนาเครื่องมือการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาในสังกัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว1417 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 15 พ.ค. 2561 ]
ขอให้กำชับหน่วยงานในสังกัดให้ถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด สล. มท 0801.3/ว1414  [ 15 พ.ค. 2561 ]
การแก้ไขและเพิ่มเติมแบบประเมินประสิทธิภาพของ อปท. (LPA) ประจำปี 2561 กพส. มท 0810.7/ว9  [ 15 พ.ค. 2561 ]
สรุปผลการประชุม ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ครั้งที่ 4/2561 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2561 สน.บถ. มท 0809.2/ว75  [ 15 พ.ค. 2561 ]
กำหนดการส่งผลงานทางวิชาการกรณีเยียวยาผู้ขอรับการประเมินรอบเดือนเมษายน 2559 (ส่งผลงานหลังอบรม 6 เดือน) สน.บถ. มท 0809.4/ว19  [ 15 พ.ค. 2561 ]
กำหนดการส่งผลงานทางวิชาการกรณีเยียวยาผู้ขอรับการประเมินรอบเดือนตุลาคม 2558 (ส่งผลงานหลังอบรม 1 ปี) สน.บถ. มท 0809.4/ว21  [ 15 พ.ค. 2561 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 3 (เพิ่มเติม) สน.คท. มท 0808.5/ว1377 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 11 พ.ค. 2561 ]
ซ้อมความเข้าใจการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของรถประจำตำแหน่ง สน.คท. มท 0808.2/ว1389  [ 11 พ.ค. 2561 ]
รายชื่อผู้เข้ารับการทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำปี 2561 กพส. มท 0810.2/ว1391  [ 11 พ.ค. 2561 ]
 
 
 
 
 
พร0023.3/ว180-18พค61 เร่งรัดการจัดสรรงบประมาณโึรงการอาหารกลางวันและโครงการอาหาร [ 18 พ.ค. 2561 ]     
พร0023.5/ว1930-18พค61 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2561 เงินอุดหนุนท [ 18 พ.ค. 2561 ]     
พร0023.5/ว1924-18พค61 โครงการฝึกอบรมปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปก [ 18 พ.ค. 2561 ]     
[พร0023.3/ว1914] ขอความอนุเคราะห์ส่งผลงานพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื [ 17 พ.ค. 2561 ]     
[พร0023.3/ว1908] การขอรับการสนับสนนงบประมาณตามแนวนโยบายการบริหารโดยใช้โรงเ [ 17 พ.ค. 2561 ]     
[พร0023.2/ว174] กำหนดการส่งผลงานทางวิชาการกรณีเยียวยาผู้ขอรับการประเมินรอบ [ 16 พ.ค. 2561 ]     
[พร0023.2/ว173] กำหนดการส่งผลงานทางวิชาการกรณีเยียวยาผู้ขอรับการประเมินรอบ [ 16 พ.ค. 2561 ]     
[พร0023.2/ว1884] ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการให้ลูกจ้างประจำขององค์กรป [ 16 พ.ค. 2561 ]     
[พร0023.3/ว178] โครงการชุมชนจักรยานเพื่อสุขภาวะ ปี 3 [ 16 พ.ค. 2561 ]     
[พร0023.3/ว1885] โครงการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 16 พ.ค. 2561 ]     
[พร0023.3/ว177] จัดทำหนังสือข้อมูลโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีการศึกษา 2560 [ 16 พ.ค. 2561 ]     
[พร0023.3/ว176] ส่งรายละเอียดที่ปรับปรุงแก้ไขและเพิ่มเติมคำอธิบายในแบบประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 16 พ.ค. 2561 ]     
[พร0023.3/ว175] การสัมมนาเพื่อความร่วมมือและแลกเปลี่ยนระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2561 [ 16 พ.ค. 2561 ]     
[พร0023.2/ว1865] การจัดสรรอัตราข้าราชการครู/พนักงานครู ตำแหน่งครูผู้ดูแลเด [ 15 พ.ค. 2561 ]     
[พร0023.3/ว1867] ขอความร่วมมือในการส่งเสริม สนับสนุนการดำเนินงานตามนโยบายการเลิกใช้พลาสติกหุ้มฝาขวดน้ำดื่ม [ 15 พ.ค. 2561 ]     
[พร0023.3/ว1866] ยกเว้นค่ากระแสไฟฟ้าสำหรับถนนถ่ายโอนจากส่วนราชการตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและการกระจายอำนาจฯ [ 15 พ.ค. 2561 ]     
[พร0023.4/ว1854] แจ้งบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม เดือนเมษายน 2561 [ 11 พ.ค. 2561 ]   
พร0023.3/ว168] เชิญประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็น(ร่าง)แผนปฏิบัติการบริการจัดการขยะ [ 8 พ.ค. 2561 ]   
[พร0023.3/ว1852] 1-การขับเคลื่อนโครงการแม่บ้านมหาดไทย ร่วมใจ ลดปริมาณและคัดแยกขยะอินทรีย์หรือขยะเปียกครัวเรือน [ 11 พ.ค. 2561 ]   
[พร0023.3/ว1852] 2-การขับเคลื่อนโครงการแม่บ้านมหาดไทย ร่วมใจ ลดปริมาณและคัดแยกขยะอินทรีย์หรือขยะเปียกครัวเรือน [ 15 พ.ค. 2561 ]     
 
เรียน ป.โท (10 ม.ค. 2561)    อ่าน 122  ตอบ 0  
ประชาสัมพันธ์เปิดติวเตรียมตัวสอบภาค ก. ท้องถิ่น ปี 2560!! (5 ส.ค. 2560)    อ่าน 128  ตอบ 0  
 
บันทึกผลการพิจารณาประกวดราคาจ้างก่อสร้างสนามฟุตซอล [ 22 มี.ค. 2561 ]   อ่าน 50 
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561(โครงการก่อสร้างสนามฟุ [ 14 มี.ค. 2561 ]   อ่าน 64 
ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ถนนเทศบาล 10 ข้างโรงเรียนบ้านทุ่งโฮ้งอภิวังฯ หมู่ที่ 6 [ 9 มี.ค. 2561 ]   อ่าน 70 
จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ถนนเทศบาล 26 จากศาลาอเนกประสงค์ หมู่ 5 ถึงบ้านนางสุ [ 8 มี.ค. 2561 ]   อ่าน 65 
ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งโฮ้ง เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และอัตราเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือ [ 23 ก.พ. 2561 ]   อ่าน 62 
บันทึกแก้ไขรายงานผลการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ก่อสร้างส [ 5 ก.พ. 2561 ]   อ่าน 76 
รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2561 (ไตรมาสที่ 1) [ 12 ม.ค. 2561 ]   อ่าน 82 
ประกาศผลผู้ชนะและบันทึกพิจารณาผลคณะกรรมการประกวดราคาจ้างก่อสร้างสนามฟุตซอล หมู่ท [ 20 ธ.ค. 2560 ]   อ่าน 74 
ประกาศผลผู้ชนะและบันทึกการพิจารณาผลคณะกรรมการประกวดราคาจ้างซ่อมแซมพนังป้องกันตลิ [ 13 ธ.ค. 2560 ]   อ่าน 127 
ประกาศผลผู้ฃนะและบันทึกการพิจารณาผลงานประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. ถนนเทศบาล 4 [ 12 ธ.ค. 2560 ]   อ่าน 132 
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างสนามฟุตซอล ม.6 ต.ทุ่งโฮ้ง อ.เมือง จ.แพร่ [ 1 ธ.ค. 2560 ]   อ่าน 145 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนกันยายน 2560 [ 29 พ.ย. 2560 ]   อ่าน 76 
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมพนังป้องกันตลิ่งพังลำห้วยร่องฟอง หมู่ที่ 6 ตำ [ 23 พ.ย. 2560 ]   อ่าน 78 
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.ถนนเทศบาล4 หมู่ที่ 1,5 ตำบลทุ่งโฮ้ง อำเภอเมื [ 14 พ.ย. 2560 ]   อ่าน 145 
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสนามฟุตซอล ม.6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิก [ 13 พ.ย. 2560 ]   อ่าน 104 
 
 


จ้างซ่อมแซมท่อเมนจ่ายน้ำแบบ PVC ขนาดเส้นผ่าศูนย์กล [ 5 เม.ย. 2561 ]ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (เครื่องรับส่งวิทยุสื่อส [ 5 เม.ย. 2561 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 19 รายการ โดยวิธีเฉพาะเ [ 5 เม.ย. 2561 ]

 
 
 
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 1 ต.ค. 2558

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player